Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Fiscale Faciliteiten

Fiscale Faciliteiten

Visie op gebruik van fiscaliteit bij structureren en financieren van duurzame energieprojecten.
De Nederlandse overheid heeft besloten om duurzame energieprojecten te stimuleren met fiscale faciliteiten in plaats van met regelrechte subsidies. Hiertoe zijn een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Die fiscale faciliteiten leiden doorgaans tot een recht op aftrek waarmee de investeerder het inkomen verlaagt. De belasting die hij daarmee vermindert is dus in feite de (indirecte) subsidie.

 

Toegevoegde waarde van ‘fiscaal kapitaal’
Vaak is het aantrekken van financiering bij de start van een duurzaam energieproject een van de belangrijkste obstakels. Hoewel veel technologieën inmiddels bewezen en voldoende robuust zijn, is de berekening van de opwekkingsprijs t.o.v. “grijze stroom” vaak complex. Dat en de recente ontwikkelingen van de banksector maken dat deze projecten moeilijk te financieren zijn. Met name geldt het voor de realisatiefase van een project en voor projecten met een langere looptijd.

 

Daarom is het vaak noodzakelijk dat het recht op de fiscale faciliteiten al bij aanvang van een project kan worden “gemonetariseerd” (te gelde gemaakt). Dit levert immers per direct “garantiekapitaal” op.
e3 staat er om deze reden positief tegenover dat ontwikkelaars van duurzame energieprojecten er welbewust voor kiezen om de fiscale faciliteiten per direct te monetariseren om zo een deel van het garantiekapitaal aan te trekken.

 

Dat monetariseren gebeurt bijvoorbeeld doordat de ontwikkelaar de beschikbare fiscale faciliteiten in de vorm van een fiscaal transparante investeringsstructuur zoals een VOF of een CV deelt met andere partijen die daarvan onmiddellijk profijt hebben (door verlaging van de belastingheffing op hun inkomen).  De ontwikkelaar zal gebruikelijk een vergoeding dienen te betalen aan de partij die de ‘fiscale capaciteit’ ter beschikking stelt.

 

Gehanteerde criteria door e3
e3 heeft te maken met vele (publieke) stakeholders. Om deze reden hanteert zij bij de financiering vanuit haar fondsen criteria ten aanzien van de voordelen die ‘verstrekkers van fiscale capaciteit’ krijgen:

 

  • Er dient een zgn. ‘ruling’ te zijn afgegeven door de Belastingdienst waarin wordt bevestigd dat de investeerder als ondernemer wordt beschouwd;

 

  • Het rendement voor de fiscale investeerder (verstrekker van ‘fiscaal kapitaal’) zal in evenwicht moeten zijn met het rendement van de overige stakeholders en dient ten dele ook gebaseerd te zijn op rendementen van het project zelf. De fiscale investeerder dient zelf ‘project-risico’ te lopen;

 

  • De fee van de adviseur dient redelijk te zijn en deels afhankelijk van het rendement van het project zelf.