Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Wat is het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF)?

Het AKEF richt zich op investeringen in financieel en duurzaam renderende projecten en bedrijven in Amsterdam.

 

Het AKEF biedt een interessante oplossing voor projecten die zich in de realisatiefase bevinden en bedrijven die nog niet voldoende trackrecord hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor reguliere bankfinanciering. Bovendien kan het fonds langlopende financiering aanbieden. Alleen projecten en bedrijven die een bijdrage leveren aan de Routekaart Klimaatneutraal en de Circulaire Strategie van Amsterdam komen in aanmerking voor financiering. Daarbij is het van belang dat een significante, aan Amsterdam (of Metropoolregio Amsterdam) toewijsbare, CO2-reductie teweeg wordt gebracht.

 

Het AKEF verstrekt risicodragende financiering in de vorm van voornamelijk leningen en bij uitzondering aandelenkapitaal met een minimum van €500.000 en een maximum van € 5 miljoen per project of bedrijf. Het AKEF verstrekt geen subsidies maar uitsluitend marktconforme financieringen.

 

Het beheer van het AKEF is door de gemeente Amsterdam uitbesteed aan e3. Het e3 team heeft ruime (internationale) ervaring met het structureren, realiseren, plaatsen van investeringen en het aantrekken van financieringen voor een groot aantal (>200) projecten en bedrijven op het gebied van energietransitie en circulariteit. Investeringsbeslissingen worden genomen door de investeringscommissie na advisering door het team.