Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Wat is het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF)?

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds richt zich op investeringen in financieel en duurzaam renderende projecten in Amsterdam.

 

Het fonds biedt een interessante oplossing voor projecten die zich in de realisatiefase bevinden. Bovendien kan het fonds langlopende financiering aanbieden. Alleen projecten die een aantoonbare significante CO₂-reductie teweegbrengen komen in aanmerking voor financiering.

 

Missie
Onze missie is om met onze kennis en ervaring van venture capital en projectfinanciering duurzame regionale ontwikkeling te ondersteunen door middel van risicodragende investeringen en leningen.

 

Wij faciliteren de allocatie van kapitaal in markten die wij goed kennen en beseffen dat duurzame regionale ontwikkeling een lange termijn visie en betrokkenheid vereist van zowel de investeerder als de beheerder.

 

Werkwijze
Passie en vakmanschap zijn naar onze mening belangrijke ingrediënten om deze missie succesvol uit te voeren.

Transparantie en integriteit vormen daarbij de randvoorwaarden. Door samenwerkingen op te zetten met kennis- en netwerkorganisaties dragen we actief bij aan kennisuitwisseling. We spreken daarbij ons brede netwerk aan van financieel/fiscaal adviseurs, banken, beleggers, pensioenfondsen, family-offices, etc.

 

Track record
De leden van het e3 team zijn betrokken bij het beheer en de uitvoering van het investeringsbeleid van een aantal fondsen, zoals het Amsterdamse Klimaat & Energiefonds, het e2Cleantech1 (Technopartner) fonds en het Green Gateway Fund.

 

Daarnaast hebben de bij e3 betrokken investeringsmanagers veel ervaring opgedaan met het structureren, realiseren, plaatsen van investeringen en het aantrekken van financieringen voor een groot aantal (>100) duurzame energieprojecten op het gebied van zonne-energie, WKO’s, windenergie, biomassa, geothermie en andere technologieën.

 

De kennis en ervaring van het e3 team is vooral opgebouwd rondom de thema’s van de Trias Energetica.