Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

De Stadsgroeve

Over dit project

 

De Stadsgroeve wint uit betonpuin de oorspronkelijke grondstoffen zand, grind en cement terug die opnieuw kunnen worden ingezet voor de productie van beton. Het aanbod van betonpuin neemt de komende jaren aanzienlijk toe en de mogelijkheden om het laagwaardig toe te passen als wegvulling nemen af. Dit biedt een enorme marktkans voor de Stadsgroeve. Het Nederlandse betongebruik leidt tot een CO2-uitstoot van circa 3,5 Mton per jaar. Ongeveer 80% van deze emissie is gerelateerd aan de productie van cement. Er wordt dan ook een significante CO2-reductie gerealiseerd door cement terug te winnen uit betonpuin. De Stadsgroeve zet de eerste stappen in de richting van een circulaire betonproductie.

 

In het nieuws:

 

 

Type financiering Bedrag (euro)         Doel Looptijd Status
Lening € 4.000.000 Energie-efficiency 8 jaar Lopend