Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Visie

Visie

De noodzaak van energietransitieprojecten wordt algemeen erkend door overheden en de semipublieke en private sector. Onze verwachting is dat de Energietransitie zal worden gerealiseerd door een aantal grootschalige (landelijke) projecten maar vooral door lokale – relatief – kleinschalige initiatieven. Voor de meeste schone technologieën geldt een terugverdientijd van minimaal 8 jaar. Investeerders en banken zijn beperkt bereid om dit soort lange trajecten te financieren. Wisselende regelgeving wordt vaak gezien als een probleem bij investeerders.

 

Voor duurzame energieopwekking zijn de afgelopen jaren gesubsidieerde tarieven geïntroduceerd die ontwikkeling van projecten een stimulans hebben gegeven. De energieprijs wordt voor een klein percentage bepaald door de kosten van energieopwekking. De belastingpolitiek ten aanzien van energieprijzen bepaalt de werkelijke kosten voor de eindgebruiker. In dit verband verwachten wij dat de energieprijzen van stroom en gas wereldwijd de komende 20 jaar blijven stijgen vanwege de noodzaak om staatsschulden te verminderen en mogelijke CO2 belasting op grijze stroom en gas, vooral vanwege verouderde kolen- en bruinkoolcentrales. De verwachting is een jaarlijkse stijging van de energieprijzen van 3-5% (bron: Milieu Centraal).

 

Het is de visie van e3 dat met de komst van duurzame energie er een flink aantal kleine energieleveranciers bij zullen komen. Dit zijn vaak ontwikkelaars van decentrale duurzame energieopwekkingprojecten. Een meer decentrale opwek van elektriciteit vergt aanpassing op het gebied van transmissie, zowel in capaciteit (grensoverschrijdend) als in slimmere netwerken. Vooral door de groei van opwekcapaciteit van wind en zon zal de vraag naar energieopslag een belangrijke rol gaan spelen. Al deze noodzakelijke aanpassingen vragen om de beschikbaarstelling van kapitaal.

 

Veel duurzaamheidsprojecten karakteriseren zich door relatief laag technologisch risico, stabiele- voorspelbare cash flow en lange terugverdientijden. Desondanks is er een schrijnend tekort aan beschikbaarheid van financiering in de bouwfase en beschikbaarheid van “lang” geld. Hier bestaat een behoefte aan toegewijde fondsen met een onafhankelijk en kundig fondsmanagement op het gebied van ‘impact investing’.

 

Kort samengevat zijn er naar onze mening een aantal kritische factoren om succesvol impact investing toe te passen in de markt voor duurzame energieprojecten:

 

  • Onafhankelijkheid ten aanzien van ontwikkelaars en financiers
  • Kennis van zaken; dit kan verder worden aangevuld door samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en samenwerking met andere  fondsmanagers;
  • Daadkracht; het is niet vanzelfsprekend dat de kennis om projecten te structureren ook daadwerkelijk tot een ‘financial close’ leiden.